Подреди думи

Подреди думи

  • 840


Additional informations:
  • Current version : 5.0.10
  • updated :
    May 26, 2018
  • size : unknown
  • Requires android : 7.3M
  • installs : 50,000+

App description


Словесната пъзел игра е с образователна цел. Може да се играе и офлайн, без интернет. Играйте онлайн срещу други играчи и печелете битки на думи. Подреждайте думи от всякакви категории и научете повече за живота. Словесната игра е подходяща както за деца, така и за възрастни. Подредете разбърканите букви и открийте думата.
Научете нови думи от категории като:
- Поговорки - Подредете буквите в българските поговорки
- Предложени думи от потребителите - Думи, предложени от играчите
- Български певци / певици в различни стилове ( рок, поп, поп-фолк )
- Модни марки (Gucci, Levi's ...)
- Животни - Подреждайте буквите на интересни животни като змии, гущери, бели мечки, домашни любимци...
- Градове - Научете градове в България, които дори не сте и чували
- Държави - Научете държавите по света
- Автомобили - Открийте марките автомобили
- Цветя и растения - По света има различни видове цветя, образовайте се
- Професии - Открийте професии, за които не сте и чували
- Известни български личности - Намерете личности като Слави Трифонов, Десислава, Марта Вачкова, Лили Иванова и други
- Реки в България - Открийте нови реки в България

Забавлявайте се докато обогатявате общата си култура със словесната пъзел игра.

Ако се затруднявате с някоя дума, винаги може да ползвате жокерите:
- Попитай приятел - Жокер с който можете да попитате приятел дали знае думата от картинката
- Първа и последна буква - Открийте първата и последна буква от думата, подредете думата по-лесно
- Подреди думата - Моментално подрежда думата и преминавате на следващата от тази категория

Класация на най-добрите играчи, налагащи се играчи в последните седмици и класация за добавени думи от потребители. Предлагайте думи и те ще бъдат показани в играта в новата категория "Предложени думи". Всяка одобрена дума ще бъде показана.

Играйте онлайн срещу други играчи, подреждайте думи заедно. Играйте с приятели в турнирите.

Ключови думи: държави, градове, животни, поговорки, известни личности, поп-фолк, музика, растения, професии, модни марки, автомобили, мотори
Verbal puzzle game with an educational purpose. Can be played offline, without internet. Play online against other players and win battles of words. Arrange words from all categories and learn about life. Verbal game is suitable for both children and adults. Arrange the jumbled letters and discover the word.
Learn new words from categories such as:
- Proverbs - Arrange the letters in the Bulgarian proverbs
- Proposed words by consumers - words suggested by players
- Bulgarian singers / singers in different styles (rock, pop, pop-folk)
- fashion brands (Gucci, Levi's ...)
- Animals - Arrange letters of interesting animals such as snakes, lizards, polar bears, pets ...
- Towns - Learn cities in Bulgaria who have not even heard
- Countries - Learn countries around the world
- Cars - Discover the car brands
- Flowers and plants - In the world there are different types of flowers Educate yourself
- Professions - Discover the professions for which you have not heard
- Bulgarian celebrities - Find personalities like Slavi Trifonov, Desislava, Martha Vachkova, Lili Ivanova and other
- Rivers in Bulgaria - Discover new rivers in Bulgaria

Have fun while enrich common culture with verbal puzzle game.

If you have trouble with a word, you can always use a hint:
- Ask a friend - Joker which you can ask a friend if he knew the word from the image
- First and last letter - Find the first and last letter of the word, the word stack easier
- Sort the word - Immediately arranges word and jump to the next in this category

Ranking of the best players requiring players in recent weeks and rating for words added by users. Offer words and they will be displayed in the game in the new category "Proposed words." Any approved word will be displayed.

Play online against other players, arrange words together. Play with friends in tournaments.

Keywords: countries, cities, animals, sayings, celebrities, pop-folk, music, plants, professions, fashion brands, automobiles, motorcycles