ABC Kaligrafia PL

ABC Kaligrafia PL

  • 10


Additional informations:
  • Current version : 2.0
  • updated :
    March 22, 2015
  • size : unknown
  • Requires android : 2.1M
  • installs : 500+

App description


ABC kaligrafia to program przeznaczony dla maluchów i przedszkolaków do nauki pisania liter oraz cyfr.
Wdrażając naukę przez zabawę zaprasza w magiczny i kolorowy świat liter.
Program zawiera wszystkie duże i małe litery alfabetu polskiego.
W dowolnej chwili możliwe jest przełączenie liter pisanych na drukowane i odwrotnie.
Podczas pisania liter program aktywnie prowadzi Twoje dziecko po śladzie zgodnie z zasadami ich pisowni.
Ocena uwieńczona liczbą gwiazdek uwzględnia takie elementy jak kierunek pisania, kolejność wykonanych kresek,
oderwania ręki, itp.
W opcjach można ustawić kolejność nauki liter, jakie przyswajać będzie Twoje dziecko - alfabetycznie
bądź według podręcznika Elementarz dla 6-latków Mariana Falskiego.
W pełnej wersji istnieje również możliwość wpisania własnego zestawu całych wyrazów,
co doskonale sprawdzi się w ćwiczeniu pisania przez malucha np. własnego imienia.

Podstawowe cechy programu:
- pełny alfabet polski - małe i duże / pisane i drukowane litery
- możliwość tworzenia własnych wyrazów
- prowadzenie po śladzie zgodnie z zasadami pisowni
- ocena poprzez system gwiazdek
- kolorowe i czytelne ekrany
- duża łatwość obsługi programu

słowa kluczowe: nauka, edukacja, abc, alfabet, abecadło, litery, śledzenie, pisanie, numery, kształty, szkoła
ABC calligraphy is a program designed for toddlers and preschoolers learning to write letters and numbers.
Implementing learning through play offers a magical and colorful world of letters.
The program contains all the uppercase and lowercase letters of the Polish alphabet.
At any time you can switch the letters written on printed and vice versa.
When writing letters program actively lead your child to the track in accordance with the rules of spelling.
Rating crowned star rating takes into account elements such as writing direction, the order of strokes taken,
detachment hand, etc.
In the options you can set the order of learning letters, which will assimilate your child - alphabetically
or by manual primer for 6-year-old Marian Falski.
In the full version there is also the option of entering their own set of whole words,
what ideally suited to the exercise of writing the toddler for example your own name.

The basic features of the program:
- Full alphabet Polish - small and large / written and printed letters
- The ability to create their own words
- Keeping the track in accordance with the rules of spelling
- Assessment through a system of stars
- Colorful and easy to read screens
- High ease of use of the program

Keywords: science, education, abc, alphabet, alphabet, letters, tracking, writing, numbers, shapes, school